Aktuality

Oznámenie o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy

Obec - mesto - mestská časť1) BABIE OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 Obecné - Mestské - Miestne zastupiteľstvo1) v Babí podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 117/2018 zo dňa 15.08.2018 určilo, že Obecné - Mestské - Miestne1) zastupiteľstvo v Babí bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec - mesto - mestskú časť.1) V Babí dňa 16.08.2018