Aktuality

Výberové konanie na riaditeľa(ku) MŠ Babie

Obec Babie v zastúpení starostkou, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy v Babí Kvalifikačné predpoklady: - odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti - vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ďalšie požiadavky: - bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov - osobnostné a morálne predpoklady - riadiace a organizačné schopnosti - zdravotná spôsobilosť na prácu - znalosť práce s PC Požadované doklady: - prihláška do výberového konania - overené kópie dokladov (o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaní prvej atestácie) - potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti, - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace - profesijný životopis - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z.) - písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.) - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť do 18.novembra 2019 do 12.00 hodiny na adresu: Obecný úrad Babie č. 9 094 31 Hanušovce nad Topľou v obálke s označením „Výberové konanie – MŠ Babie“ NEOTVÁRAŤ! Dátum a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením. JUDr. Martina Hliboká,starostka V Babí, dňa 28.10.2019