Aktuality

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Babie

OBEC BABIE Obecný úrad Babie č. 9, 094 31 Hanušovce nad Topľou Obec Babie uznesením č. 113 /2018 zo dňa 26.3.2018 a v súlade s § 18 ods. 1 a § 18a ods. 2 zákona NR SR 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov V Y H L Á S U J E Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce na deň: 04.05.2018 Stanovený funkčný úväzok je 3% Podmienky účasti uchádzačov vo výberovom konaní: Kvalifikačné predpoklady: - Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie Výhodou bude: - Prax vo verejnej správe v oblasti ekonomickej a kontrolnej činnosti - Skúšky hlavného kontrolóra - Znalosť zákonov o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o sťažnostiach a zákonníka práce - Morálna bezúhonnosť Zoznam požadovaných dokladov: - Prihláška s osobnými údajmi uchádzača ( meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, tel., e-mail), - Výpis registra trestov – nie starší ako 3 mesiace, - Overená kópia dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní, - Profesijný životopis, - Osvedčenie o absolvovaní kurzu hlavného kontrolóra s celoštátnou pôsobnosťou - písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle §11zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov Termín ukončenia podávania prihlášok: 19.04.2018 do 12.00 hod. na Obecný úrad Babie, Babie č. 9, 094 31 Hanušovce nad Topľou v zalepenej obálke označenej: „Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Babie - NEOTVÁRAŤ“ V obci Babie, dňa 26.03.2018 JUDr. Martina Hliboká ,starostka obce Babie