Aktuality

Výberové konanie na riaditeľa (ku) MŠ
Obec Babie v zastúpení starostkou,

v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej

samospráve a o zmene a doplnení

Občianske združenie MAS
Predstavujeme občianske združenie MAS Slanské vrchy - Topľa